Odborný - vrchní referent / ka – poradce pro klienty projektu "OZP" (Kroměříž)

Úřad práce České republiky nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Odborný - vrchní referent / ka – poradce pro klienty projektu "OZP"". Nástupní mzda je 24 100 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný - vrchní referent / ka – poradce pro klienty projektu "OZP"
Obor(y):
Administrativa, Management
Obec:
Kroměříž
Mzda:
24 100 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Kroměříž
Erbenovo nábřeží 4251/2c
76701

Další informace o volném místu

Místem výkonu služby je Úřad práce České republiky - Krajská pobočka ve Zlíně, Kontaktní pracoviště Kroměříž.

- Výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – poradce pro klienty v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Odboru Kontaktní pracoviště v Kroměříži Krajské pobočky Úřadu práce České republiky ve Zlíně, se služebním působištěm v Kroměříži, ID 10000576.
Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/22_015/0000889. Název projektu: Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.
- Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: provádí předvýběr OZP před vstupem do projektu, zajišťuje vstup OZP do projektu, provádí účastníka celým projektem, provádí individuální posouzení situace a předpokladů účastníka, vyplácí doprovodná opatření, ve spolupráci se subjekty regionální sítě spolupráce identifikuje ekonomicky neaktivní osoby s pracovním potenciálem (komunikace se zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními, sociálními službami, vzdělávacími zařízeními, NNO, organizacemi zastřešujícími OZP apod.), realizuje poradenské činnosti pro OZP (případně i pro osoby, kterým zatím nebyl přiznán tento status OZP), vede poradenství v rámci zaměstnávání OZP a pracovní rehabilitace, připravuje a zpracovává individuální plán pracovní rehabilitace, administruje proces pracovní rehabilitace – od návrhu individuálního plánu pracovní rehabilitace přes realizaci jednotlivých forem – vedení celé spisové agendy případu, včetně zajištění veřejných zakázek (NEN), spolupracuje s oddělením trhu práce v souvislosti s komunikací se zaměstnavateli a využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

- Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy. Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe.
- Benefity: osobní příplatek, odměny

- Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2023. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. květen 2023.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin. Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Podání žádosti: Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. března 2023, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín, NEBO podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, NEBO podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.zl@uradprace.cz, NEBO podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID iqqzpzd.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/25765-78099814“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

- Podmínky účasti ve výběrovém řízení: Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) dosáhl věku 18 let, c) je plně svéprávný, d) je bezúhonný, e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem, f) má potřebnou zdravotní způsobilost
- K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis
Více informací naleznete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-pro-klienty-projektu-ozp-kop-kromeriz-21-03-2023

Kontakt na zaměstnavatele

Krajská pobočka ve Zlíně Úřad práce ČR,
email: podatelna.zl@uradprace.cz

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ve Zlíně
Zlín
76001


Poslední změna: před 11 měsíci