Ředitel / ředitelka Mateřské školy Chropyně (Chropyně)

Město Chropyně nabízí v obci Chropyně volnou pracovní pozici "Ředitel / ředitelka Mateřské školy Chropyně". Nástupní mzda je 32 120 – 38 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Ředitel / ředitelka Mateřské školy Chropyně
Obor(y):
Finance, Management, Výchova a vzdělávání
Obec:
Chropyně
Mzda:
32 120 – 38 790 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Město Chropyně
náměstí Svobody 29
76811

Další informace o volném místu

Místo výkonu práce: Chropyně
- Požadavky: 1. Předpoklady pro výkon funkce ředitele mateřské školy stanovené v ust. § 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj.:
a) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání),
b) plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících (splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením)
c) bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících (splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce),
e) zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících (splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením),
f) délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, minimálně 3 roky,
g) znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém.
2. Znalost problematiky školství a školských předpisů. 3. Znalost práce na PC. 4. Řídící, komunikační a organizační schopnosti.

- Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu a příp. korespondenční adresa uchazeče, kontaktní spojení na uchazeče (telefon, e-mail), datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

- K přihlášce je nutno přiložit: a) strukturovaný profesní životopis, b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání), c) doklady o průběhu dosavadního zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení (lze nahradit čestným prohlášením uchazeče obsahujícím rekapitulaci dosavadních zaměstnání), d) výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce), originál nebo úředně ověřená kopie, e) čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti, f) koncepce řízení a fungování mateřské školy (max. 5 stran strojopisu formátu A4), g) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

- Podávání přihlášek: Vlastnoručně podepsanou přihlášku uchazeče se všemi úplnými požadovanými doklady je nutno doručit (rozhodující je datum doručení, nikoliv datum odeslání) v zalepené obálce na adresu: Město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně nejpozději: do 20.5.2024.
Obálka musí být označena slovy: „KONKURZ MŠ Chropyně – NEOTVÍRAT“. Případné dotazy a informace na tel. čísle: 702 092 609, e-mail: vlasaty@muchropyne.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Michal Vlasatý
starosta města Chropyně
telefon: 573 500 731
email: vlasaty@muchropyne.cz

Město Chropyně
Chropyně
76811

telefon: 573500730
email: mesto@muchropyne.cz


Poslední změna: před 2 týdny